Đáp án Topik 쓰기 kỳ 29 – ” Sự quan trọng của việc Thảo luận ”

Topik Viết Kỳ 29
Ms Vi 06/11/2021 Luyện thi Topik 976 View

Đáp án Topik 쓰기 kỳ 29 ( năm 2013 )

Bài viết hôm nay Tiếng Hàn Ms Vi sẽ chia sẻ với bạn Đáp án Topik 쓰기 kỳ 29 ( năm 2013 ), hãy cùng nhau phân tích và luyện dịch bài văn mẫu để có thể làm tốt môn Viết trong kỳ thi sắp tới nhé!

Câu 1  :

여러분은 살면서 다시 돌아가 보고 싶을 때가 있습니까? “내가 돌아가고 싶은 때’라는 제목으로 글을 쓰십시오. 단, 아래에 제시된 내용이 모두 포함되어야합니다. (2013)

  1. 언제로 돌아가고 싶은가?
  2. 그때로 돌아가고 싶은 이유는 무엇인가?
  3. 그때로 돌아가면 무엇을 하고 싶은가?

Đề: Có khi nào bạn muốn quay lại quá khứ? Hãy viết một bài viết với chủ đề ” Khoảng thời gian mà tôi muốn quay trở lại”. Tuy nhiên, phải bao gồm những nội dung chi tiết dưới đây. (2013)

누구나 다시 돌아가고 싶은 시절이 있다. 내가 만약 과거로 돌아갈 수 있다면 학창 시절로 돌아가고 싶다. 특히 고등학교 시절로 돌아가고 싶다.

왜냐하면 고등학교 다닐 때 친구들과 많은 추억을 만들지 못해 너무나 아쉽기 때문이다. 그때 나는 조용하고 수줍은 편이어서 반 친구들과 잘 어울리지 못했다. 단지 평범한 학생이었을 뿐 눈에 띄는 학생은 아니었다. 그래서 친구들과 즐겁게 지냈던 기억이 별로 없다.

지금 생각하면 왜 적극적으로 어울리지 못했을까 하는 아쉬움이 든다. 다시 그때로 돌아간다면 활발하고 사교적인 성격으로 바꾸려고 노력할 것이다. 그러고 많은 친구들과 함께 공부도 열심히 할 뿐만 아니라 같은 취미 활동도 하고 싶다. 그렇게 친구들과 자주 어울리면서 많은 추억을 만들고 싶다. 이 추억은 어른이 되어서도 돈보다 소중한 재산이 될 것이기 때문이다.

고등학교 때로 다시 돌아간다면 기쁨과 슬픔을 함께할 수 있는 친구들을 많이 사귀어서 소중한 추억을 만들고 싶다.

Bất cứ ai cũng có khoảng thời gian muốn quay trở lại. Nếu được quay lại quá khứ, thì tôi muốn quay lại thời đi học. Đặc biệt là thời học sinh cấp 3 của mình.

Bởi vì khi đi học thì tôi không thể tạo ra nhiều kỷ niệm với bạn bè nên rất là tiếc. Lúc đó, tôi ít nói và nhút nhát nên không thể hòa đồng với các bạn trong lớp. Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật. Vì vậy, tôi không có nhiều kỷ niệm vui chơi cùng với bạn bè của mình.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy hối hận vì sao mình không thể chủ động hòa hợp với các bạn. Nếu quay lại thời điểm đó, tôi sẽ cố gắng thay đổi thành tính cách sôi nổi, hòa đồng. Sau đó, ngoài việc học tập chăm chỉ với bạn bè, tôi cũng sẽ tham gia thật nhiều cá hoạt động sở thích. Tôi muốn tạo nhiều kỷ niệm vui chơi bạn bè của mình. Những ký ức này sẽ trở thành tài sản quý giá hơn tiền bạc khi chúng ta trưởng thành.

Nếu tôi quay trở lại trường trung học, tôi muốn tạo ra những kỷ niệm quý giá bằng cách kết bạn với những người mà tôi có thể chia sẻ niềm vui và cả nỗi buồn.

 Từ vựng :

1.너무나 :  quá đỗi

2.수줍다 : nhút nhát/ rụt rè

 

Câu 2:

공동체 내에서 문제를 해결하기 위해서는 토론이 중요한 역할을 합니다. 토론에 대한 여러분의 견해를 서술하십시오. 단, 아래에 제시된 내용이 모두 포함되어야 합니다.

< 토론에 필요한 자세>

  1. 토론은 왜 필요한가?
  2. 토론을 잘하기 위해서는 어떤 준비를 해야 하는가?
  3. 상대방과 토론을 한 때에는 어떤 자세로 임해야 하는가?

Đề : Tranh luận đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trong cộng đồng, tập thể. Hãy nêu quan điểm của bạn về cuộc thảo luận. Tuy nhiên, phải bao gồm những nội dung chi tiết dưới đây.

<Những điều cần thiết khi thảo luận>

  1. Tại sao một cuộc thảo luận là cần thiết?
  2. Làm cách nào để chuẩn bị cho một cuộc thảo luận tốt?
  3. Bạn nên có thái độ như thế nào khi thảo luận với người kia?

<모범 답안 예시> < Bài mẫu >

공동체 생활을 하다 보면 의사소통에 문제가 발생해서 갈등을 겪는 일이 많다. 이때 갈등을 해결하는 좋은 방법이 바로 토론이다. 토론은 문제 해결 과정이자 사회적 합의 과정으로 볼 수 있기 때문이다. 그런데 토론을 잘하지 못하는 사람들이 의외로 많아 문제를 더 키우는 경우가 종종 발생한다.

Khi sống trong một cộng đồng, có rất nhiều vấn đề về giao tiếp nảy sinh dẫn đến chúng ta thường xuyên xảy ra xung đột. Cách tốt nhất để giải quyết xung đột là thông qua thảo luận. Bởi vì thảo luận có thể được coi là một quá trình giải quyết vấn đề, hay là quá trình tìm kiếm sự đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là có nhiều người không giỏi tranh luận, điều này thường làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

토론을 잘하려면 준비가 필요한데 무엇보다도 문제 상황에 대한 이해가 먼저 이루어져야 한다. 토론을 통해 합의를 보아야 하는 문제 상황은 무엇이고, 원인과 현상은 무엇인지 정확한 이해가 이루어져야 깊이 있는 토론이 가능해진다. 또한 토론은 자신의 주장을 내세우는 동시에 상대방을 설득하는 과정이므로 상대가 어떤 생각을 가지고 있는지를 아는 것 또한 매우 중요하다. 상대방과의 관점의 차이를 이해하는 것 자체가 토론에서는 필요하다는 것이다.

Để có một buổi thảo luận tốt, cần có sự chuẩn bị, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hiểu biết về tình huống của vấn đề. Chỉ có thể thảo luận sâu khi bạn hiểu chính xác về tình huống, nguyên nhân gây phát sinh vấn đề là gì thì mới có thể tìm ra sự đồng thuận thông qua việc thảo luận. Ngoài ra, một điều cũng rất quan trọng là phải biết đối phương đang nghĩ gì, vì tranh luận là một quá trình thuyết phục bên kia đồng thời nêu lập luận của chính mình. Cần phải hiểu rõ sự khác biệt về quan điểm với đối phương là điều cần thiết nhất trong cuộc thảo luận.

이러한 문제 상황 인식을 바탕으로 토론에 임할 때에는 상대방의 이야기를 경청해야 한다. 내 주장을 전달하기 위해서는 상대방의 생각을 잘 읽어야 상대방의 부족한 논리를 알 수 있다. 상대방의 이야기를 잘 듣지 않은 상태에서 하는 나의 주장은 설득력이 떨어질 수밖에 없기 때문이다. 경청의 자세 이외에도 상대방을 설득시킬 수 있는 전략과 방법을 알고 토론에 임해야 한다. 상대방의 논리를 비판하는 전략과 방법을 생각하고 대처해야 설득이 효과적으로 이뤄질 수 있기 때문이다. 문제 상황 인식과 상대방에 대한 이해, 경청의 자세가 바탕이 된다면 토론은 사회적 합의 과정으로서의 가능을 톡톡히 수행해 낼 수 있을 것이다.   

Khi tham gia vào một cuộc thảo luận dựa trên nhận thức về một vấn đề nào đó, bạn nên lắng nghe câu chuyện của người kia. Để truyền đạt lý lẽ của mình, bạn cần phải hiểu được suy nghĩ của đối phương, từ đó tìm ra được sơ hở trong luận điểm của phía bên kia. Trong trường hợp bạn không lắng nghe câu chuyện của đối phương thì luận điểm của bạn cũng kém thuyết phục đối với họ. Ngoài việc lắng nghe, bạn cần phải có chiến lược và phương pháp để thuyết phục người khác khi tham gia vào các cuộc thảo luận. Bởi vì sự thuyết phục chỉ có thể có hiệu quả khi bạn có phương pháp và chiến lược rõ ràng để đối phó với những luận điểm của đối phương. Nếu bạn nhận thức rõ về vấn đề, hiểu rõ về đối phương và luôn có một thái độ lắng nghe, thì cuộc thảo luận sẽ có thể phát huy hết khả năng của nó, trở thành một quá trình đồng thuận mang tính xã hội.

Từ vựng :

1.공동체 : cộng đồng/ tập thể

2.임하다 : đối mặt/ gặp phải

3.이자

4.합의하다 : bàn bạc/ thảo luận

5.의외로 : ngoài ý muốn/ ngoài dự đoán

6.내세우다 : đưa ra

7.설득하다 : thuyết phục

8.관점 : quan điểm

9.경청하다 : chú ý lắng nghe

20.톡톡히 : dày đặc/ nhiều

Trên đây là Đáp án Topik 쓰기 – 제29회 theo mẫu, chúc bạn học tốt và nhanh chóng đậu Topik 6 nhé! Nếu muốn tìm hiểu thêm nhiều bài viết Tiếng Hàn thú vị thì hãy truy cập  tại đây  nhé !

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *