Phủ định của Danh từ N이/가 아니다

Ms Vi 03/09/2021 Ngữ Pháp 1501 View

Phủ định của Danh từ N이/가 아니다

Là dạng phủ định của động từ 이다 (hay nói cách khác dễ hiểu hơn là dạng phủ định của danh từ). Đây là đuôi câu kết thúc thể hiện sự lịch sự, tôn trọng được sử dụng nhiều trong văn viết như các bài phát biểu cuộc họp, v.v

Cấu trúc phủ định của Danh từ N이/가 아니다

 Phủ định của danh từ có hai trường hợp thường gặp:

Danh từ ko có patchim:

N가 아니다

  • 사과가 아니다      : Đây không phải trái táo.
  • 내 실수가 아니다  : Đây không phải lỗi của tôi.
Danh từ có patchim:

N이 아니다

  • 세훈의 핸드폰이 아니다    : Không phải điện thoại của Sehun.
  • 내 책이 아니다                   : Không phải sách của tôi.

Ngoài ra, trong quá trình giao tiếp, các bạn cũng sẽ gặp cấu trúc phủ định của Danh từ N이/가 아니다 được dùng như sau:

S은/는 N이/가 아니다

→ “S không phải N”

  • 그는 한국 사람이 아니다: Anh ấy không phải người Hàn Quốc.
  • 오늘은 토요일이 아니다: Hôm nay không phải thứ bảy.
S이/가 아니라(서) N이다

→ “Không phải … mà là …”

  • 그는 한국 사람이 아니라 베트남 사람이다: Anh ấy không phải người Hàn Quốc mà là người Việt Nam.
  • 오늘은 토요일이 아니라 화요일이다: Hôm nay không phải thứ bảy mà là thứ ba.

Ví dụ

1. 마이 씨는 의사예요?

– 아니요, 저는 의사가 아니에요.

Mai là bác sĩ hả ? Không, tôi không phải là bác sĩ

2. 마이클 씨는 미국 사람이에요?

– 아니요. 저는 미국 사람이 아니에요.

Mark là người Mỹ hả? Không, tôi không phải người Mỹ

3. 저는 프랑스 사람이 아니에요. 캐나다 사람입니다.

Tôi không phải là người Pháp. Tôi là người Canada

4. 제 동생이 아니에요.                         

Không phải là em tôi.

5. 국민 은행이 아니에요                     

Không phải là ngân hàng Kookmin.

6. 의자가 아니에요.                             

Không phải là cái ghế.

7. 여기는 전통 시장이 아니에요.         

 Đây không phải là chợ truyền thống.

8. 그 사람은 우리 남편이 아니에요.    

 Người đó không phải là chồng tôi.

9. 이것은 벽 그림이 아니에요.              

Cái này không phải là tranh treo tường.

10. 이 사람은 동생이 아니에요?         

Người này không phải là em của bạn à?

11. 여기는 커피숍이 아니에요?           

Đây không phải là quán café à?

12. 저것은 배가 아니에요?                      

 Cái đó không phải là quả lê à?

 

Tìm hiểu thêm nhiều ngữ pháp Tiếng Hàn thú vị  tại đây  nhé !

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *